4-[4-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-2-methylpyrimidine

4-[4-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-2-methylpyrimidine