1-[4-(4-methoxyphenyl)piperazino]-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone

1-[4-(4-methoxyphenyl)piperazino]-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone