3-(4-fluorophenyl)-6-(4-methoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine

3-(4-fluorophenyl)-6-(4-methoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine