1-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine

1-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine