3-chloro-2-methyl-6-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

3-chloro-2-methyl-6-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine