2-methyl-6-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

2-methyl-6-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine