3-[4-(3-chlorophenyl)piperazino]-1H-1,2,4-triazol-5-amine

3-[4-(3-chlorophenyl)piperazino]-1H-1,2,4-triazol-5-amine