ethyl 8-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate

ethyl 8-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate