ethyl 7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate

ethyl 7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate