1-(4-methylbenzyl)tetrahydro-3H-pyrazol-3-one

1-(4-methylbenzyl)tetrahydro-3H-pyrazol-3-one