ethyl 4-chloro-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate

ethyl 4-chloro-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate