5-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-6,7-dicarboxylic acid

5-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-6,7-dicarboxylic acid