dimethyl 5-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-6,7-dicarboxylate

dimethyl 5-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-6,7-dicarboxylate