4-(2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-ylsulfonyl)phenyl methyl ether

4-(2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-ylsulfonyl)phenyl methyl ether