2,3-dimethyl-1-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-4(1H)-pyridinone

2,3-dimethyl-1-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-4(1H)-pyridinone