[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl](1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)methanone

[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl](1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)methanone