ethyl 2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate

ethyl 2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate