2-{2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl}acetohydrazide

2-{2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl}acetohydrazide