5,7-dimethyl-3-(phenylsulfonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

5,7-dimethyl-3-(phenylsulfonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine