ethyl 2-{3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}acetate

ethyl 2-{3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}acetate