4-(4-chloro-2-methylphenoxy)-2-phenyl-5-pyrimidinyl methyl ether

4-(4-chloro-2-methylphenoxy)-2-phenyl-5-pyrimidinyl methyl ether