1-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-1-ethanone

1-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-1-ethanone