2-methyl-6-phenyl-5-piperidino-3(2H)-pyridazinone

2-methyl-6-phenyl-5-piperidino-3(2H)-pyridazinone