5-chloro-2-(4-chlorobenzyl)-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone

5-chloro-2-(4-chlorobenzyl)-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone