6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinyl 4-fluorobenzenecarboxylate

6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinyl 4-fluorobenzenecarboxylate