(4-methylpiperazino)[1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazol-4-yl]methanone

(4-methylpiperazino)[1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazol-4-yl]methanone