5-[(3-chlorobenzoyl)amino]-2-methoxy-1-pyridiniumolate

5-[(3-chlorobenzoyl)amino]-2-methoxy-1-pyridiniumolate