2-(6-chloro-3-pyridinyl)-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole

2-(6-chloro-3-pyridinyl)-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole