4-(methylsulfanyl)-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

4-(methylsulfanyl)-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile