[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl](morpholino)methanone

[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl](morpholino)methanone