3-hydroxy-2-(2-methoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone

3-hydroxy-2-(2-methoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone