N-(5-Cyclopentylcarbamoylmethylsulfanyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)-propionamide

N-(5-Cyclopentylcarbamoylmethylsulfanyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)-propionamide