2-[5-(benzylsulfanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyrazine

2-[5-(benzylsulfanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyrazine