3-(4-chlorophenyl)-2-(hydroxymethyl)propanenitrile

3-(4-chlorophenyl)-2-(hydroxymethyl)propanenitrile