4-[2-(2-Fluoro-benzyl)-2H-tetrazol-5-yl]-phenylamine

4-[2-(2-Fluoro-benzyl)-2H-tetrazol-5-yl]-phenylamine