N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-5-methylpyrazine-2-carboxamide

N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-5-methylpyrazine-2-carboxamide