1-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)ethanone

1-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)ethanone