3-Amino-4-biphenylol hydrochloride

3-Amino-4-biphenylol hydrochloride