2-(phenoxymethyl)-4(3H)-quinazolinone

2-(phenoxymethyl)-4(3H)-quinazolinone