2-Chloro-6,8-dimethyl-3-ethylquinoline

2-Chloro-6,8-dimethyl-3-ethylquinoline