2-[4-(3-fluorobenzoyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile

2-[4-(3-fluorobenzoyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile