2-fluoro-N-[6-[(4-methoxybenzoyl)amino]pyridin-3-yl]benzamide

2-fluoro-N-[6-[(4-methoxybenzoyl)amino]pyridin-3-yl]benzamide