N-(2-Fluoro-phenyl)-2-(1-isopropyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-acetamide

N-(2-Fluoro-phenyl)-2-(1-isopropyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-acetamide