Aziridine, 1-(2-methyl-1-propenyl)-

Aziridine, 1-(2-methyl-1-propenyl)-