N-(4-ethylphenyl)-4-(3-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide

N-(4-ethylphenyl)-4-(3-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide