2-[4-(2-Methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-4,6-dimethyl-nicotinonitrile

2-[4-(2-Methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-4,6-dimethyl-nicotinonitrile