1-(2-Chloro-phenyl)-3-[1-(morpholine-4-carbonyl)-cyclohexyl]-urea

1-(2-Chloro-phenyl)-3-[1-(morpholine-4-carbonyl)-cyclohexyl]-urea