2-Propen-1-amine, N-(phenylmethylene)-

2-Propen-1-amine, N-(phenylmethylene)-