2-Ethyl-6-isopropylphenyl isothiocyanate

2-Ethyl-6-isopropylphenyl isothiocyanate