2-Ethyl-6-(1-methylpropyl)phenyl isothiocyanate

2-Ethyl-6-(1-methylpropyl)phenyl isothiocyanate